BC315

Bordapparat med förfrågningsledning. En ovanlig apparat som jag aldrig sett i verkligheten. Frågan om det ens finns något exemplar bevarat i Telemuseums samlingar. Nedanstående beskrivning är tagen ur Ekeberg (dock inga bilder på den motsvarande CB-apparaten BC305). Klicka på småbilderna för större version.

ebc315a.jpg (43107 bytes)
ebc135bt.jpg (6182 bytes) ebc315dt.jpg (4444 bytes)
Kopplingsschema
ebc315ct.jpg (4024 bytes) ebc315et.jpg (2768 bytes)
Principschema förfrågningssamtal
 

Telefonapparaterna BC305 och BC315, äro CB- resp. AT bordapparater med förfrågningsledning. I form och storlek likna de de äldre ändstationsapparaterna BC 300 och BC 310, men de särskiljas dock genom den vita och den svarta tryckknappen i apparatens lock. De äro konstruerade för att mottaga två ledningar, liksom en mellanstationsapparat 2 dl. Den ena av dessa ledningar kallas även här huvudledning, den andra benämnes förfrågningsledning. De båda ledningarna kunna icke sammankopplas med varann. Huvudledningen får icke dragas in till en telefonstation, utan apparaterna äro uteslutande avsedda att med sina båda ledningar anslutas till abonnentväxlar i CB- resp. AT system. En apparat t. ex. BC315, tjänstgör därvid som två anknytningsapparater, men den har blott en klocka, som i viloläge - då mikrotelefonen är pålagd - är kopplad till huvudledningen; förfrågningsledningens båda branscher stå då för avbrott i klykans fjäderparti. Vore huvudledningen inkopplad till en telefonstation, skulle alltså apparaten i viloläget icke kunna uppringas från abonnentväxeln. När klykan går upp, kopplas talanordningen in på huvudledningen, och klockan förbindes med förfrågningsledningen. Medelst den vita tryckknappen och ström från växelns centrala batteri manövreras ett i apparaten inbyggt relä. Vid tillslag får reläet självbindning via strömmatningsspolarna och kopplar talanordningen till förfrågningsledningen. Klockan ställes för avbrott. Strömbanan genom reläet brytes, då man nedtrycker svarta knappen eller då mikrotelefonen lägges på. Om man, utan att lägga på mikrotelefonen, trycker ned svarta knappen, återkopplas talanordningen till samtalet på huvudledningen och klockan till förfrågningsledningen, varvid den med klockan seriekopplade kondensatorn förorsakar slutsignal i växeln. Apparaten har icke någon tryckknapp varmed mikrofonen kan kortslutas, och talanordningen är icke antisidetonkopplad.

Ledningsschemat för BC 315 är detsamma som för CB apparaten, med undantag av att fingerskivan inkopplats på kontakterna F1, F2 och F3, varvid kortslutningen av F2-F1 borttagits; vidare äro de motstånd m2 resp. m3, som shunta mikrofonen, av olika beskaffenhet, jmfr principschemorna.

Ankommande samtal. Telefonisten i växeln skall i första hand använda huvudledningen för koppling av samtal till anknytningen ifråga. Ringsignalen päverkar Ka via 3-2 och 7-8 i klykans fjäderparti och besvaras omedelbart, sedan man tagit upp mikrotelefonen, varvid mikrofonen får strömmatning över 20-R1, m1 9-Kni, 30-R1 och 15-Tv. Klockan kopplas samtidigt till L2 över 22-R1, 1-Kn, 6-Kn och 27-R1, men kondensatorn K2 förebygger anrop i växeln. Då klykan går upp, brytas kontakterna 2-3 och 3-4, under det att 1-2 och 3-5 slutas. Nu kan man med fog säga att BC 315 tjänstgör som två anknytningsapparater, ty kommer ett brådskande anrop, kan telefonisten koppla det vidare på förfrågningsledningeu, under det att samtalet på huvudledningen pågår. Vill abonnenten avbryta det första samtalet, kan han besvara den senare signalen, efter att ha tryckt ned den återfjädrande vita knappen. Då 17-18-Tv slutes, bildas en strömbana genom strömmatningsreläerna på stationen och reläet R1, se den streckade linjen i fig. 75. Efter tillslaget får R1 självbindning, och talanordningen överflyttas till L2 via 21-19-R1, 9-Kn och 29-27-R1. Ka blir nu dubbelsidigt bortbruten i fjädrarna 22 och 28. Man kan återgå till det första samtalet genom att trycka på svarta knappen. Genom avbrottet i kontakten 11-12 slår R1 ifrån; L2 kopplas till Ka, och K2 bryter strömmatningen, så att slutsignallampan tändes; förbindelsen mellan Ll och talanordningen återknytes. Skulle det första samtalet ha blivit avslutat, innan den andra signalen besvaras, blir dock den första abonnentens ledning blockerad (genom att strömmatningsrcläerna å  huvudledningen äro magnetiserade i strömbanan genom R1), tills det andra samtalet slutat, och mikrotelefonen lägges på; nu brytes Rl:s fasthållning i kontakten 3-5 i klykan.

Avgående samtal på huvudledningen. Mikrotelefonen lyftes av, därvid slutes kontakten 9-10-Kn; talanordningen inkopplas till huvudledningen och sluter strömbanan genom anropsreläet, och anropslampan tändes, utan att någondera knappen vidröres. Samtalet begäres och utväxlas. Då klykan går upp, kopplas Ka till förfrågningsledningen via 1-6-Kn. Kondensatorn K2 förebygger anrop i växeln, mcn telefonisten kan nu ringa upp anknytningen på förfrågningsledningen.

Avgående samtal på förfrågningsledningen begäres endast under det samtal pågår på huvudledningen. Anropet sker genom att trycka pä vita knappen; därigenom magnetiseras R1 och självbindes i strömkretsen genom anropsreläet. R1 tjänstgör som fasthållningsmotstånd för samtalet på huvudledningen. Talanordningen inkopplas på förfrågningsledningen, dess anropsrelä slår till, och dess anropslampa tändes. Man kan nu bli kopplad till någon av de andra anknytningarna i växeln eller en apparat i nätet och lämina ett meddelande eller inhämta en upplysning. Efter uträttat ärende kan man återgå till det första samtalet, om man trycker på svarta knappen, strömmen genom R1 brytes, och talanordningeu återrinkopplas på L1 över 20-30-R1. Samtidigt gives slutsignal på förfrågningsledningen, genom att den med klockan seriekopplade kondensatorn inkommer i ledningsslingan. Utgående från viloläget får man icke lyfta av mikrotelefonen och omedelbart trycka på den vita knappen, ty då gör man anrop på båda ledningarna samtidigt, men telefonisten kan endast svara på förfrågningsledningen. Huvudledningen är nämligen sluten genom reläet R1.

Reläet utlöses även av klykan, då man lägger på mikrotelefonen och kontakten 3-5-Kn brytes, därmed elimineras möjligheten till oavsiktlig blockering av B abonnentens ledning. Reläets in- och urkoppling d. v. s. talanordningens växling från den ena till den andra ledningen sker med fullständig kontinuitet, så att brytning av strömmen genom stationens nedkopplingsreläer icke kan förekomma. Reliiet arbetar tillförlitligt för 6,5 mA med 30 gr. kontakttryck.

[Anm: I ovanstående beskrivning talas om anropslampa m m. Beskrivningen avser egentligen CB-apparaten BC305.]


Navigation: Jans startsida > Telefonmateriel > Telefonapparater > 315

Serverutrymme:  74 kB på www.hjordis.se och 273 kB på web.telia.com. Uppdaterad 2009-09-04