e01737a.jpg (86242 bytes)BC 310

Standardapparat under många år och som användes länge efter det att bakelitapparaterna gjort entré.

Våren 1959 spred sig sig snabbt ett rykte på skolan jag gick i att Televerket skänkte bort gamla apparater. Djupt nere i källaren på Jakobsbergsgatan i Stockholm fanns det stora mängder BC 310 som det bara var att hämta ut om man skriv sitt namn och sin adress i en liggare. Tanken var att man bara skulle få en var, men jag lyckades mygla till mig fyra st. Apparaten till höger är den enda som är kvar av dessa. Ytterligare en har jag anskaffat på senare tid.

Mina två BC 310 är de enda i min samling som har en tolvhåls fingerskiva (alltså att det skulle få rum tolv hål om alla var borrade), i mitt tycke snyggare än senare tiders 13-hålsskivor.

Sidan är inte helt färdig


Ekeberg: Telefoni del III:2 sid 3 - 8
ebf1.jpg (46805 bytes)Telefonapparaten BC 300 är en CB apparat för ändstation och avsedd att placeras fritt på ett horisontalplan eller att fastskruvas vid en telefonhylla. De äldsta apparaterna av denna typ tillverkades för den första CB stationen i rikstelefonnätet - Hälsingborg - enligt ett schema, som beskrives å sid. 212 i boken: Telefonstationen i Hälsingborg av G. Ringius. I talläget ingår mikrofonen - i serie med ena lindningen i en induktionsrulle - i slingan genom CB. Ringklockan kopplas under talet i bredd med mikrofonen för att under alla förhållanden skydda för eventuellt avbrott mellan kolkornen och membranen. Hörtelefonen är inkopplad i serie med induktionsrullens andra lindning. Då klykan tryckes ned, blir klockan inkopplad till ytterledningen i serie med en kondensator. Såväl induktionsrullen som klockan och mikrofonen bli ensidigt bortbrutna från ledningen, då mikrotelefonen pålägges.

Ledningsschemat undergick år 1925 en väsentlig förändring genom att induktansrullen ersattes med en induktansspole, som har samma motstånd som hörtelefonen, och genom en senare ändring av klykans fjäderparti har man kommit fram till »schema D», som visas i fig. 2. Hörtelefonen blir under talet skyddad för likström genom en seriekopplad kondensator K1. Induktansspolen FP 2647 shuntar därvid kondensatorn och hörtelefonen och inkopplas i serie med mikrofonen, varigenom en sluten krets för strömmen från CB via stationens strömmatningsspolar vinnes. FP 2647 har ett motstånd av 100 ohm och impedansen är 350 ohm vid w  = 5000. Om mikrofonmembranen kommer att ligga i horisontalplanet, skulle ett momentant strömavbrott kunna uppkomma. För att undvika detta är ett motstånd på 1000 ohm, FP 2640, insatt i bredd med mikrofonen.

ebf2.jpg (44534 bytes)

När mikrotelefonen lägges på, blir strömmen från CB icke bruten, medan mikrofonen ännu befinner sig i strömkretsen; i klykomkastaren har nämligen anordnats en kontinuitetsbevarande växling, så att mikrofonen först blir kortsluten av kontakten 4-5, innan kontakten 4-6 brytes.

I klykans nedläge brytes kondensatorn bort från hörtelefonkretsen och ingår i stället i signalströmkretsen från stationens induktor. Både apparatklockan Ka och extraklockan bli dubbelsidigt bortbrutna i talläget; det kan således ej förekomma någon överhörning mellan två apparater, vilkas extraklockledningar gå parallellt. Apparaten är försedd med tryckknapp, varmed det höga mikrofonmotståndet kan förbistängas, då man tar emot samtal. Mikrofonens kortslutning bidrager till att öka mottagningseffektiviteten aven därigenom, att störande ljud i den telefonerandes omgivning icke kunna påverka egen hörtelefon. Även extra hörtelefon med tangent FH 623 får inkopplas, se fig. 4. Motståndet i denna hörtelefon är 150 ohm, och impedansen, vid w = 5000, är c:a 450 ohm (+48°). Om till hörtelefonen är kopplat ett snöre FJ 3006, användes blå och röd ledare för anslutning till telefonapparaten.

ebf3.jpg (46678 bytes)Apparatdelarna äro liksom i LB apparaterna monterade på en plåtsockel och skyddade av en plåtkåpa enligt bilderna i fig. 1. Sedan bottenplåten tagits bort, kan kåpan frigöras, genom att man lossar två skruvar på undersidan av sockeln; sedan kan locket med mikrotelefonklykan skiljas från de fyra hörnstolparna. Den nya klykan för bakelitmikrotelefon är anbragt på alla apparater, som blivit reparerade efter 1935.

Telefonapparat BC 310. Sedan den första automatstationen i Stockholm öppnats 1924, fastställdes året därpå en nykonstruerad telefonapparat för automatisk koppling. BC 310. Ledningsschemat överensstämmer med det för BC 300 samtidigt ändrade schemat med undantag för de smärre olikheter som betingas av fingerskivans tillkomst. Det induktiva motståndet på 1000 ohm, som i BC 300 shuntar mikrofonen. är i BC 310 utbytt mot ett reellt motstånd av 2500 ohm, se fig. 3 o. 4.

ebf4.jpg (47877 bytes)


Navigation: Jans startsida > Telefonmateriel > Telefonapparater > 310

Serverutrymme:  280 kB på www.hjordis.se och 0 kB på web.telia.com. Uppdaterad 2005-09-20