Brev 878-006 878-006
1878-11-09
Från Nils A. Landergren1
Till Sofie Landergren2
Daterat 1878-11-09
Bilder på original: Sid 1 Sid 2 Sid 3 Sid 4

Ausås d. 9/11 78.

Min kära Sofi!

Herren har i nåd gjort 2ne stora förändringar inom min familj, derigenom att Han tagit Anna3 hem till sig, och derigenom att Han åter skänkt dig hälsan. För båda böra vi vara både tacksamma och glada, ty om än den naturliga känslan uppskakades vid Annas plötsliga bortgång, så böra vi dock inse och tacka Gud, att Han gjort en stor barmhärtighet med henne, som fredat henne från många annars förestående lidanden och sorger, samt skänkt henne evig hvila och salighet. Och att du återfått din hälsa är också en stor Guds nåd både emot dig och mot din Man4, så att du kan tillse ditt barn och ditt hem, samt såmedelst lindra din Mans omtankar och freda honom för de många utgifter, som alltid åtfölja en sjukdom. Mamma5, som varit mycket nedstämd, börjar nu blifva vid bättre lynne, ty för henne blifver det ock tydligare att Guds vägar varit de bästa.

Fredrik6 vill dröja med auktionen till våren, men detta anser jag vådligt och farligt, ty dels drages bort från huset af pigor, och dels förskingras af Fredrik sjelf. Jag vill, att de varor som äro mine och som jag har köp på, skola genast säljas till förmån för barnen, efter närmare föreskrift. Om Ulla7 begär råd af John4, så bed honom gifva anvisningar på en hederlig karl, som försäljer varorna ärligt, att det blifver till barnens fördel och icke till Fredriks. Det hade varit godt om John öfvervarit auctionen; men kan det icke ske utan förlust i hans affärsverksamhet, så skall han icke resa dit.

Om Ida8 requirerat några varor, så vill jag icke hafva som vanligt en mängd kryddor9, utan kaffe af den sorten som Larsson på Spannarp fick, socker, mannagryn, 50 cigarrer Till Layskan[?], 100 brefkuvert, och något av kryddor, men obetydligt..

Helsa din Man hjertligen och säg honom att jag deltagit i hans svåra belägenhet under din sjukdom, mer än han och någon annan tror. Hilda Engeström10, gift med Landgren11, Carolin Gjertz12, Stures13 svägerska, och Doctor Moströms svärmor i Sölvesborg hafva mistat förståndet14, och Grosshandlare Nils Holm är mållös af en slagattack.

Friherrinnan Tornérhjelm har varit nära döden af hemorrhojder, som vållat inflammation. Professor Malmsten i Stockholm har med extra tåg varit här, likså en dansk professor. Lifmedicus Hafström i Helsingborg lär nog svårligt misstagit sig.

Lilla Jenny15 går gerna i skolan, som vanligt, är snäll, och synes nu vara frisk. Hon och Nils16 hålla mycket af hvarandra. Men Nils har måst upphöra med skolgången, ty hans bröst är så förderfvat att han många nätter hvarken kan sofva eller ligga. Alla helsa Eder innerligt och mycke genom

Eder tillgifne fader
N. A. Landergren


1. 0058 Landergren, Nils Adolf 1806-1880, här 72 år.
2. 0055 Landergren, Sophie Jeanette Emilie 1849-1939, här 29 år.
3. 0104 Landergren, Anna Gustafva Dorotea 1837-1878 g. Blomgren.
4. 0057 Lindman, John Leonard 1837-1901, här 41 år.
5. 0100 Landergren, Ulrica Catharina f. Rönström 1808-1879, här 70 år.
6. 0187 Blomgren, Fredrik, Annas man.
7. 0107 Landergren, Ulrika Vilhelmina Maria 1841-, här 37 år.
8. 0110 Landergren, Ida Emilia Sigismunda 1845- här 33 år
.
9. John Lindman drev ju handel med specerier m m.
10. Troligen 2268 Engeström, Hilda 1828-, kusin till 0100.
11. Utredes.
12. Sture Landergren, bror till Nils A., var gift med Gustafva Giertz 1809-1867.
13. 0098 Landergren, Sture Magnus 1809-1991, här 69 år.
14. Antagligen menas härmed senilitet.
15. 0041 Lindman, Jenny Katarina 1872-1961, här 7 år.

16. 0775 Blomgren, Nils, son till Anna och Fredrik.